Disclaimer


Sylphar webbplatsavtal

 
Webbplatsen REMESCAR.COM (”Webbplatsen”) är en webbaserad informationstjänst som tillhandahålls av Sylphar (”REMESCAR.COM”) enligt villkoren nedan. LÄS IGENOM DET HÄR DOKUMENTET NOGGRANT INNAN DU GÅR IN PÅ ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU VILLKOREN NEDAN. OM DU INTE RESPEKTERAR DESSA VILLKOR HAR DU INTE RÄTT ATT GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. REMESCAR.COM HAR RÄTT ATT NÄRSOMHELST ÄNDRA DET HÄR AVTALET OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR TRÄDER I KRAFT OMEDELBART EFTER ATT DET ÄNDRADE AVTALET HAR PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN. DU ANSVARAR FÖR ATT LÄSA IGENOM AVTALET MED JÄMNA MELLANRUM SÅ ATT DU HÅLLER DIG UPPDATERAD OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR. GENOM ATT FORTSÄTTA GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN ANSES DU HA GETT ETT BINDANDE GODKÄNNANDE AV DET ÄNDRADE AVTALET.
 

1. Upphovsrätt, licenser och framförda idéer

 
Allt innehåll på Webbplatsen omfattas av internationell upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning. Innehavare av upphovsrätter och varumärken är REMESCAR.COM, dess närstående bolag eller andra utomstående licensgivare. DU FÅR INTE PÅ NÅGOT SÄTT MODIFIERA, KOPIERA, REPRODUCERA, ÅTERPUBLICERA, LADDA UPP, PUBLICERA, ÖVERFÖRA ELLER SPRIDA MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE TEXT, BILDER, KOD OCH/ELLER PROGRAMVARA. Du får skriva ut och ladda ner material från webbplatsens olika delar för eget icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte ändrar eller tar bort eventuella upphovsrättsmeddelanden eller varumärken från materialet. Du ger REMESCAR.COM icke-exklusiv, royaltyfri, global och permanent befogenhet, samt rätt att överlåta denna befogenhet, att reproducera, sprida, överföra, skapa bearbetningar av, offentligt visa upp och offentligt uppföra material och annan information (inklusive men ej begränsat till idéer till nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du lägger upp i Webbplatsens offentliga delar (t.ex. anslagstavlor, forum och diskussionsgrupper) eller skickar via e-post till REMESCAR.COM, på alla sätt och i alla nu befintliga medier eller medier som utvecklas i framtiden. Du ger också REMESCAR.COM rätt att använda ditt namn i förbindelse med det överlämnade materialet och annan information samt i förbindelse med all annonsering, marknadsföring och PR-material som hör samman därmed. Du har ingen regressrätt gentemot REMESCAR.COM avseende påstått eller faktiskt intrång i eller missbruk av en äganderätt i din kommunikation med REMESCAR.COM.
VARUMÄRKEN
Publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som nämns i detta dokument eller på Webbplatsen är exklusiva varumärken tillhörande REMESCAR.COM. Andra produkter och företagsnamn som nämns på Webbplatsen kan vara varumärken tillhörande respektive ägare.
 

2. Användning av Webbplatsen

 
Du är införstådd med att REMESCAR.COM inte kontrollerar, stöder eller ansvarar för någon information eller några produkter eller tjänster på Internet på något sätt, med undantag för information, produkter och tjänster vilka på ett tydligt sätt tillhandahålls av REMESCAR.COM. Med undantag för REMESCAR.COM-identifierad(e) information, produkter eller tjänster tillhandahålls all information samt alla produkter och tjänster som förmedlas via Webbplatsen eller på Internet i allmänhet av tredje part som inte har någon anknytning till REMESCAR.COM. Du är också införstådd med att REMESCAR.COM inte kan garantera och inte garanterar att filer som finns för nedladdning via Webbplatsen inte innehåller virus, maskar, trojanska hästar eller annan smittsam eller skadlig kod. Du ansvarar för att tillämpa förfaranden och kontroller som tillgodoser dina specifika säkerhetskrav avseende ingående och utgående data samt för att tillhandahålla en metod fristående från Webbplatsen för rekonstruktion av eventuella dataförluster.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET SKER HELT PÅ DITT ANSVAR OCH DIN RISK. REMESCAR.COM TILLHANDAHÅLLER WEBBPLATSEN OCH RELATERAD INFORMATION I BEFINTLIGT SKICK OCH GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER BEKRÄFTELSER ÖVERHUVUDTAGET (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE RÄTTIGHETER ELLER ICKE-INTRÅNG OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) NÄR DET GÄLLER TJÄNSTEN OCH DEN VARUINFORMATION ELLER SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. REMESCAR.COM KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA KOSTNADER ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER, ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT, TILL FÖLJD AV SÅDANA TRANSAKTIONER. DU ANSVARAR FULLT UT FÖR ATT BEDÖMA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN OCH RELEVANSEN I ALLA SYNPUNKTER, RÅD, TJÄNSTER OCH VAROR OCH ALL ANNAN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. REMESCAR.COM GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT ELLER ATT DEFEKTER I TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS.
 
DU ÄR MEDVETEN OM ATT INTERNET SOM EN DEL AV SIN NATUR INNEHÅLLER OREDIGERAT MATERIAL OCH ATT DELAR AV DETTA ÄR SEXUELLT EXPLICIT ELLER KAN UPPFATTAS SOM STÖTANDE AV DIG. DU TAR DEL AV SÅDANT MATERIAL PÅ EGEN RISK. REMESCAR.COM HAR INGEN KONTROLL ÖVER OCH TAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANT MATERIAL.
 
ANSVARSBEGRÄNSNING
 
I INGET FALL SKA REMESCAR.COM HÅLLAS ANSVARIGT FÖR I) EVENTUELLA OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORAD INKOMST, DRIFTAVBROTT, FÖRLORADE UPPDRAG, UTEBLIVEN INFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, INFORMATION ELLER TRANSAKTIONER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER LADDAS NER FRÅN TJÄNSTEN ELLER FÖRSENING AV SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANA TJÄNSTER, ÄVEN OM REMESCAR.COM ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE FÖRETRÄDARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN ERSÄTTNING, ELLER II) ERSÄTTNINGSANSPRÅK PÅ GRUND AV FEL, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA ORIKTIGHETER I TJÄNSTEN OCH/ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION SOM LADDAS NER VIA TJÄNSTEN. EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR KAN DET HÄNDA ATT DU INTE OMFATTAS AV BEGRÄNSNINGEN OVAN. I DESSA STATER BEGRÄNSAS REMESCAR.COMS ANSVAR SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

REMESCAR.COM gör inga som helst påståenden beträffande någon annan webbplats som du eventuellt får åtkomst till via Webbplatsen eller som länkar till Webbplatsen. Webbplatser som inte tillhör REMESCAR.COM är helt oberoende från REMESCAR.COM och REMESCAR.COM har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Vidare betyder en länk till en REMESCAR.COM-webbplats inte att REMESCAR.COM stöder eller tar något ansvar för innehållet på eller användningen av en sådan webbplats.
 

3. Ersättning

 
Du är skyldig att ersätta, försvara och hålla REMESCAR.COM och dess företrädare, chefer, medarbetare, ombud, licensgivare och leverantörer samt tredje part som tillhandahåller information till Tjänsten skadeslösa för och gentemot alla eventuella förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppkommer till följd av eventuella brott mot detta Avtal (inklusive vårdslösa eller olagliga handlingar) som begås av dig eller en annan person som använder Tjänsten.
 

4. Tredje parts rättigheter

 
Bestämmelserna i punkt 2 (Användning av Tjänsten) och 3 (Ersättning) syftar till att skydda REMESCAR.COM och dess företrädare, chefer, medarbetare, ombud, licensgivare och leverantörer samt tredje part som tillhandahåller information till Tjänsten. Var och en av dessa individer eller enheter har rätt att hänvisa till och verkställa dessa bestämmelser direkt gentemot dig å sina egna vägnar.
 

5. Giltighetstid och uppsägning

 
Det här Avtalet kan närsomhelst och utan föregående meddelande sägas upp av endera parten. Bestämmelserna i punkt 1 (Upphovsrätt, licenser och framförda idéer), 2 (Användning av Tjänsten), 3 (Ersättning), 4 (Tredje parts rättigheter) och 6 (Övrigt) fortsätter att gälla även efter att Avtalet har sagts upp.
 

6. Övrigt

 
Det här Avtalet ska regleras och tolkas enligt de belgiska lagar som är tillämpliga på avtal som tecknas och tillämpas i Belgien. Alla eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden mellan REMESCAR.COM och dig med avseende på detta Avtal eller parternas skyldigheter i enlighet härmed ska avgöras i en behörig federal eller delstatlig domstol i Belgien. Eventuella rättsliga åtgärder eller fordringar från dig med avseende på Tjänsten måste inledas inom ett (1) år efter det att orsaken till fordringen eller åtgärden uppstod. Annars preskriberas fordringen eller händelsen. Om REMESCAR.COM inte kräver eller tillämpar strikt efterlevnad av bestämmelserna i detta Avtal ska det inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken förehavandena mellan parterna eller branschpraxis påverkar bestämmelserna i detta Avtal. REMESCAR.COM har rätt att närsomhelst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part utan att informera dig därom.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i detta Avtal förbehålles.

Köp Remescar produkter

Du kan köpa Remescar produkter på utvalda apotek.

Cura Apoteket

Apotea.se

Apotek (Kronans)

Apoteket

Apotea.se

Distributör

Midsona logo

Midsona Sverige AB

POSTADRESS
Box 505 77, 202 15 Malmö
BESÖKSADRESS
Dockplatsen 16, 211 19 Malmö

TELEFON
+46 40 660 20 40

KONSUMENTKONTAKT
+46 20 78 88 01
konsumentkontakt@midsona.se

Tillverkare

Sylphar logo

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle
Belgium

www.sylphar.com

Privacy policy