Disclaimer

Prijatie podmienok webové stránky Sylphar

Webové stránky REMESCAR.COM ( "stránka") sú on-line informačný servis poskytovaný spoločnosťou Sylphar ( "REMESCAR.COM") v súlade s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami. PRED používanie týchto stránok SI PODROBNE PREŠTUDUJTE TENTO DOKUMENT. VSTUPOM A Používaním týchto stránok súhlasíte s pravidlami a podmienkami NIŽŠIE. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, ODPORÚČAME, ABY STE TIETO STRÁNKY nepoužívali ani NA NE nevstupoval. REMESCAR.COM MÔŽE TIETO PODMIENKY PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ, TAKÉTO AKTUALIZÁCIA SÚ AKTUÁLNE IHNEĎ PO ICH UVEREJNENIE. SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE TIETO PODMIENKY PRIEBEŽNE precítni, aby si SI TÝCHTO ÚPRAV BOLI VEDOMÍ A VÁŠ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNOK BOLO VIAZANÉ akceptovaním TÝCHTO UPRAVENÝCH PODMIENOK.

1. Copyright, licencia a predloženie návrhov.

Celý obsah tejto stránky je chránený medzinárodným copyrightom a právami registrované značky. Vlastník copyrightu a registrované značky je REMESCAR.COM, jeho pridružených osôb a poskytovateľov licencií tretej strany. SÚHLASÍTE, ŽE NEBUDETE TIETO STRÁNKY REPRODUKOVAŤ, duplikovať, KOPÍROVAŤ, PREDÁVAŤ, OBCHODOVAŤ S NIMI, ALEBO INAK VYUŽÍVAŤ na komerčné účely, A TO sa týka materiálu NA STRÁNKACH, textu, grafiky AI softvérového kódu. Môžete si tlačiť a sťahovať časti materiálu z rôznych častí stránky výhradne pre svoje nekomerčné použitie za predpokladu, že nedôjde k zmene ani zmazanie žiadnych copyrightových ani vlastníckych znakov z materiálov. Súhlasíte s poskytnutím REMESCAR.COM neexkluzívnu, royalty-free, celosvetovú, vecnú licencií k reprodukcii, distribúcii, prenášanie, vytváranie derivátov, verejným vystavením a predstavením akýchkoľvek materiálov a ďalších informácií (zahŕňajúcich, bez obmedzenia, nápady obsahujúce tamtiež nové alebo vylepšené produkty a služby ) na verejných miestach stránky (ako buletinových radách, fórach a diskusných stránkach) alebo prostredníctvom e-mailu na REMESCAR.COM v každom prípade, v akýchkoľvek teraz známych médiách alebo aj od tohto okamihu vyvinutých. Tiež poskytujete REMESCAR.COM právo použiť Vaše meno s predloženými materiálmi a ďalšími informáciami rovnako ako s reklamnými, marketingovými a promočnými materiály k nim vyjadrenými vo vzťahu. Súhlasíte, že REMESCAR.COM nehrozí žiadny postih za žiadne domnelé alebo skutočné zasiahnutí alebo prestúpení vlastníckych práv vo vašej komunikácii s REMESCAR.COM.

Registrovanou značkou

Publikácie, produkty, obsah alebo služby okazující sa ku stránke alebo na nej zverejnené sú výhradní registrovanými REMESCAR.COM. Ďalšie produkty a názvy spoločností spomínané na stránke môžu byť registrovanými značkami ich príslušných vlastníkov.

2. Použitie stránky

Rozumiete, že okrem informácií, produktov a služieb jasne identifikovaných ako pochádzajúce od REMESCAR.COM, REMESCAR.COM neoperuje, nekontroluje ani neschvaľuje žiadne informácie, produkty alebo služby na internete, žiadnym spôsobom. S výnimkou REMESCAR.COM-identifikovaných informácií, produktov a služieb, sú všetky informácie, produkty a služby ponúkané stránkou alebo na internete ponúkané tretími stranami, ktoré sú pridružené k REMESCAR.COM. Tiež rozumiete, že REMESCAR.COM nemôže garantovať a negarantuje ani nezaručuje, že súbory určené pre sťahovanie zo stránky neobsahujú vírusy, Trójske kone a ďalšie kódy, ktoré prejavujú poškodzujúce alebo ničiace vlastnosti. Ste zodpovední za uskutočnenie dostatočných procesov a miest kontroly, aby ste uspokojili svoje vlastné požiadavky na presnosť vstupu a výstupu a na udržanie vonkajších prostriedkov stránky pre rekonštrukciu a akúkoľvek stratu dát.

ROZUMIETE, ŽE MÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKÁ ZA POUŽÍVANIE STRÁNKY A INTERNETU. REMESCAR.COM POSKYTUJE STRÁNKU A INFORMÁCIE SPOJENÉ S ŇOU "TAK AKO SÚ" A nerobí VYJADRENIE ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY, POŽIADAVKY (BEZ OBMEDZENIA VRÁTANE ZÁRUKY NÁZOV ALEBO NENARUŠENIA, ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL) VZHĽADOM NA SLUŽBY, ŽIADNE PREDAJNÉ INFORMÁCIE ALEBO SLUŽBY POSKYTNUTÉ CEZ SERVIS ALEBO VŠEOBECNE NA INTERNETE, A REMESCAR.COM NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE POPLATKY ALEBO POŠKODENIE KTORÝ JE V priamo alebo nepriamo z podobné transakcie. JE LEN vašej zodpovednosti vyhodnotiť PRESNOSŤ, KOMPLEXNOSŤ A UŽITOČNOSŤ VŠETKÝCH NÁZOROV, RÁD, SLUŽIEB, predajom a ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH CEZ SERVIS A INTERNET VŠEOBECNE. REMESCAR. NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDÚ bezchybný alebo neprerušovaný ALEBO ŽE POŠKOZENÝ SERVIS bude opravená.

ĎALEJ ROZUMIETE TOMU, ŽE PRIRODZENÚ podstatou INTERNETU JE OBSAH neupravených MATERIÁLOV, z ktorých niektoré môžu mať sexuálny OTVORENÉ ALEBO VÁS MÔŽU urážať. VÁŠ PRÍSTUP K takým materiálom JE NA VLASTNÉ RIZIKO. REMESCAR.NEMÁ ŽIADNU KONTROLU NAD TAKÝMITO MATERIÁLY, ANI ZA NE NEMÔŽE NIESŤ ZOODPOVĚDNOST.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE REMESCAR.ZOODPOVĚDNÝ ZA (I) ZIADNE NEHODY, ZÁVAŽNEJ NEBI NEPRIAME POŠKODENIE, (VRÁTANE, ALE NIE BEZ OBMEDZENIA, POŠKODENIE ALEBO STRATU ZISKU, OBCHODNÉ PRERUŠENIE, STRATU PROGRAMOV ALEBO INFORMÁCIÍ, A TAK PODOBNE) KTORÝ JE V Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽIŤ SLUŽBY ALEBO INFORMÁCIE ALEBO TRANSAKCIE POSKYTNUTÉ NA SLUŽBE, ALEBO STIAHNUTÉ ZO SLUŽBY ALEBO AKEJKOĽVEK MEŠKANIE TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ ALEBO sLUŽIEB. Aj KEBY REMESCAR.COM ALEBO JEHO AUTORIZOVANÝ PREDSTAVITEĽOM sa oznámila MOŽNOSŤ takejto škody, ALEBO (II) AKÝKOĽVEK NÁROK NA dalo pripísať CHYBY, OPOMENUTIA, ALEBO INÉ NEPRESNOSTI E SLUŽBE ALEBO V MATERIÁLOCH A INFORMÁCIÁCH ZO SLUŽBY STIAHNUTÝCH. PRETOŽE NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁVÄZNÉ ALEBO NEPRIAME POŠKODENIE, TAKŽE SA VÁS TOTO NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TÝCHTO ŠTÁTOCH REMESCAR.COM JE ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ NA NAJVIAC MOŽNÝ rozsahu, ktorý pripúšťa PRÁVO.

REMESCAR.COM v žiadnom prípade nezastupuje žiadnu webovú stránku, z ktorej získate prístup na stránku alebo na ktorej je na stránku odkaz. Keď pristupujete na web, ktorý nie je REMESCAR.COM, prosím pochopte, že tento web je nezávislý na REMESCAR.COM a že REMESCAR.COM nemá žiadnu kontrolu nad obsahom tejto stránky. Navyše odkaz na web REMESCAR. neznamená, že REMESCAR.COM neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo použitie takejto webovej stránky.

3. Odškodnenie.

Súhlasíte s odškodnením, obranou a udržaním neškodnosti voči REMESCAR.COM, jej úradníkmi, riaditeľmi, zamestnancami, agentmi, držiteľmi licencií, dodávateľmi a akoukoľvek treťou stranou poskytovateľov informácií službám od všetkých a proti všetkým stratám, výdavkom, poškodením, poplatkom, zahŕňajúcim rozumné poplatky právnikov , vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia tejto dohody (vrátane nedbalého alebo nesprávneho správania) vami alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá využíva služby.

4. Práva tretích strán.

Podmienky v odsekoch 2 (Použitie stránky) a 3 (Odškodnenie) sú v prospech REMESCAR.COM a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, držiteľov licencií, dodávateľov a akýchkoľvek tretích strán poskytovateľov informácií službám. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov by mal mať právo dožadovať sa a presadiť tieto opatrenia priamo proti vám vlastným menom.

5. Termín; vypovedanie.

Tieto podmienky môžu byť vypovedané ktoroukoľvek stranou bez upozornenia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ustanovenia odsekov 1 (Copyright, licencia a predloženie návrhov), 2 (Použitie stránky), 3 (Odškodnenie), 4 (Práva tretích strán) a 6 (Rôzne) by mali prežiť akékoľvek vypovedanie týchto podmienok.

6. Rôzne.

Táto dohoda by mala byť riadená a chápaná v súlade s belgickým právom a aplikovaná na dohody vytvorené a vykonávané v Belgicku. Súhlasíte, že akákoľvek právna akcia alebo súdne konania medzi REMESCAR.COM a vami z akéhokoľvek dôvodu sa týkajúce tejto dohody alebo záväzkov strán tu spomenutých by mali byť prenesené výhradne k federálnemu alebo štátnemu súdu kompetentní jurisdikcie sídliaceho v Belgicku. Akákoľvek príčina akcie alebo nároku s rešpektom k službám sa musí začať do jedného (1) roka po uzavretí nároku alebo príčiny. Neúspech REMESCAR.COM na trvanie na alebo vynútenie dodržania striktného výkonu akýchkoľvek podmienok tejto dohody by nemal byť považovaný ako zrieknutie sa akýchkoľvek podmienok alebo práv. Samozrejme ani v priebehu prevedení medzi stranami alebo obchodné praxou by nemalo dôjsť k žiadnej modifikácii podmienok dohody. REMESCAR.COM môže previesť svoje práva a povinnosti, ktoré patria pod túto dohodou akékoľvek strane kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky práva, ktoré tu nie sú priamo vyjadrená, sú vyhradené.

Váš distribútor

Mark Distri, spol. s r.o.

Pod Belárii 784/2, Praha 4, 143 00
+420 244 401 993
www.markdistri.cz

Výrobca

Sylphar logo

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle
Belgium

Tel. +32 9 321 70 80

www.sylphar.com

Privacy policy